Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt.

Gebruiksvoorwaarden

Als je meer informatie wenst of vragen hebt over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via email via legal (at) saveatrain (punt) com

Introductie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van onze blog, websites (.com / .ch / .eu / .de / .uk / .es / .fr) of apps ("onze platforms"); door het gebruik van deze platforms ga je volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze voorwaarden. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, moet je onze platforms niet gebruiken.

Je moet minimaal 18 [achttien] jaar oud zijn om onze platforms te gebruiken. Door het gebruik van onze platforms en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeer je dat je minstens 18 jaar oud bent.

Toestemming om onze platforms te gebruiken

Tenzij anders vermeld door Save a Train en/of haar licentiegever, is Save a Train eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten zoals gepubliceerd op onze platforms en van de materialen die worden gebruikt door Save a Train. Onder voorbehoud van onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Het is toegestaan om voor je eigen persoonlijk gebruik pagina's, bestanden of andere content van onze platforms te bekijken, te downloaden (alleen caching doeleinden), en af te drukken met inachtneming van de hieronder, en elders, aangegeven voorwaarden en beperkingen.

Het is niet toegestaan om:

 • materiaal te publiceren van onze platforms, noch in druk, noch van digitale media of documenten (zoals her publicatie op een andere website);
 • sub-licentie materiaal van onze platforms te verkopen of te verhuren;
 • materiaal op onze platforms te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden
 • materiaal op onze platforms verder te distribueren - met uitzondering van materiaal/inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor verdere distributie; of enig deel van onze platforms te publiceren of te reproduceren door het gebruik van iframes of scherm schrapers.

In het geval het materiaal/ of de inhoud specifiek beschikbaar is gesteld voor verdere distributie, kan het alleen worden gedistribueerd worden binnen je eigen organisatie.

Acceptabel gebruik

Je mag onze platforms niet gebruiken op een manier die schade kan veroorzaakt aan onze platforms of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van Save a Train of op enige wijze aantast en die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met andere aandoeningen, onwettig, illegaal of frauduleus is dan wel een schadelijk doel of activiteit heeft.

Je mag onze platforms niet gebruiken om te kopiëren, op te slaan, te hosten, uit te zenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal gebruiken dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distributie vijandige computersoftware.

Je mag onze platforms, of een deel ervan, niet gebruiken voor het zenden of versturen van ongevraagde commerciële communicatie.

Je mag onze platforms niet gebruiken voor enige marketing gerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Save a Train.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde gebieden van onze platforms is beperkt. Save a Train behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, toegang tot bepaalde delen van haar platforms te beperken. Save a Train een trein kan dit beleid veranderen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Save a Train biedt je een gebruikersnaam en wachtwoord aan om je toegang te geven tot beperkte gebieden van onze platforms, andere inhoud of onze services. Je dient ervoor te zorgen dat de gebruikers-ID en wachtwoord geheim worden gehouden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je wachtwoord en gebruikersnaam.

Save a Train kan je gebruikersnaam en wachtwoord op onze platforms naar eigen goeddunken uitschakelen zonder aankondiging vooraf of nadere uitleg.

Inhoud Gebruikers

Deze voorwaarden zijn van toepassing op je "gebruikers gegevens", het materiaal (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) gekoppeld aan onze platforms, welke zonder toestemming niet gebruikt mogen worden voor welk doel dan ook. Je verleent aan Save a Train toestemming en het recht tot het gebruik van wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie, om te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en je gebruikersnaam inhoud te verspreiden in bestaande of toekomstige media. Je verleent aan Save a Train ook het recht tot sub-licenties van deze rechten alsmede het recht op beroep wegens inbreuk op deze rechten.

Je gebruikersgegevens mogen niet illegaal of onrechtmatig (gebruikt) zijn, geen inbreuk maken op wettelijke rechten van derden en mogen geen aanleiding geven tot juridische stappen tegen Save a Train of een derde partij (dit in alle gevallen met verwijzing naar de van toepassing zijnde wetgeving) .

Je mag als gebruiker geen inhoud op onze platforms plaatsen die kan leiden tot, of ooit het onderwerp was, van een mogelijke of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht die ooi is ingediend.

Save a Train behoudt zich het recht voor het materiaal ingediend of opgeslagen op haar servers, of gehost of gepubliceerd op onze platforms, te verwijderen of te bewerken of te verwijderen

Save a Train heeft alle rechten uit hoofde van deze voorwaarden en met betrekking tot de gebruikers inhoud,
Save a Train verplicht zich niet tot het controleren of monitoren van een dergelijke inhoud, of de publicatie van dergelijke content op onze platforms.

Geen garanties

Onze platformen worden geleverd "as is", zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Save a Train geeft geen garanties met betrekking tot onze platforms, de inhoud daarvan of de materialen die op onze platforms worden gebruikt.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert Save a Train niet dat:

 • onze platforms te allen en voortdurend beschikbaar staan, of beschikbaar zijn of dat;
 • de informatie op onze platforms altijd volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is. Niets op onze platforms vormt een advies, of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Indien je advies nodig hebt bij eventuele juridische, financiële of medische aangelegenheid dien je een geschikte professional te raadplegen.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Save a Train will not be liable to you (whether under the law of contract, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, our platforms:
 

 • in de mate dat onze platforms ‘free-of-charge’ zijn, voor directe schade;
 • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
 • voor elk bedrijfsverlies, verlies van inkomsten, inkomen, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs als Save a Train uitdrukkelijk is ingelicht over het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in onze platform disclaimer zal de aansprakelijkheid uitzonderen of uitsluiten, of enige beperkte garantie geven, waar in de wet wordt geïmpliceerd dat het onwettig zou zijn om iets uit te sluiten of te beperken; en niets in onze platform disclaimer zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 • de dood of enig lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Save a Train of haar agenten, werknemers of aandeelhouders/eigenaren;
 • bedrog of misleiding van de kant van Save a Train; of
 • de kwestie dat het illegaal of onrechtmatig zou zijn voor Save a Train om iets uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of strekking met betrekking tot haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door het gebruik te maken van onze platforms, ga je ermee akkoord dat de uitzonderingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die voor onze platforms disclaimer ingesteld zijn, alleszins redelijk zijn.

Als je deze niet redelijk vindt, dien je onze platforms niet te gebruiken.

Andere partijen

Je aanvaardt dat, als een naamloze entiteit, Save a Train belang heeft bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar leidinggevenden en medewerkers. Je stemt ermee in dat je geen persoonlijke claim zult indienen tegen enige Save a Train functionarissen of werknemers met betrekking tot enige verliezen die je lijdt in verband met, of als gevolg van het gebruik van, onze platforms.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, ga je ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid van onze platforms en de disclaimer ingesteld ter bescherming van alle Save a Train functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers evenals Save a Train zelf.

Niet-afdwingbare bepalingen

Indien enige bepaling van onze platforms disclaimer niet afdwingbaar onder het toepasselijk recht is, of blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onze platforms disclaimer.

Vrijwaring

Hierbij vrijwaar je Save a Train en verbind je ertoe Save a Train te vrijwaarden tegen eventuele verliezen, schade, kosten, risico's en kosten (inclusief zonder beperking van juridische kosten en eventuele door Save a Train in de afwikkeling van een claim of geschil aan derde betaalde bedragen op advies van Save a Train juridische adviseurs) opgelopen door Save a Train en voortvloeiend uit een schending door jezelf van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of voortvloeiend uit een claim dat je een bepaling van deze voorwaarden zijn geschonden .

Inbreuken op deze voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de rechten van Save a Train en andere rechten uit hoofde van deze voorwaarden, kan Save a Train bij inbreuk op deze voorwaarden op enigerlei wijze, actie ondernemen welke Save a Train geschikt acht om te gaan in de strijd, waaronder opschorting van je toegang tot onze platforms, je toegang verbieden tot onze platforms, het blokkeren van computers met je IP-adres tot de toegang tot onze platforms, het contact opnemen met je internet service provider om te vragen of zij je toegang tot onze platforms blokkeren en/of het starten van een gerechtelijke procedure tegen je.

Variatie

Save a Train is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze platforms vanaf de datum van de publicatie van de herziene voorwaarden op onze platforms. Controleer daarom deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen je bekend bent met de laatste versie.

Opdracht

Save a Train mag overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met de Save a Train rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen zonder je op de hoogte te stellen of middels het verkrijgen van je toestemming.

Je mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met je rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden als onrechtmatig en/of niet afdwingbaar wordt bepaald door een rechter of andere bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Als een onrechtmatige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan wordt verwijderd, zal dat deel geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden, samen met Save a Train Privacybeleid vormen de gehele overeenkomst tussen jezelf en Save a Train in verband met het gebruik van ons platform, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van onze platforms.

Recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

Save A Train

Pietersbergweg 283,
1105 BW Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com


Je kunt contact met ons opnemen via e-mail op ons e-mailadres link aan de bovenkant van dit document.

Laatst bijgewerkt op 2017/02/02

Save A Train Bv
Pietersbergweg 283,
1105 BM,
Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com